HOME
 
 
 
 
 
 
Bine ati venit la Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir"!
 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoarea obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

 

DEPARTAMENT ID/IFR

MISIUNE SI OBIECTIVE

 

Despre departament | Cadrul juridic | Plan strategic Departament ID/IFR 2021-2025 | Misiune si obiective | Plan operational Departament ID/IFR 2021-2022 | Regulament | Managementul calitatii | Conducere | Programe de studii | Platforma IFR | Ghid de norme etice | Ghidul studentului IFR | Conturi studenti | Contact

 

Misiunea Departamentului așa cum este definită în Manualul Calității DID/IFR, este ”de a asigura şi dezvolta resursele și instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi de cercetare știinţifică la standarde de calitate, specifice programelor de studii universitare şi de masterat cu frecvenţă redusă, necesare formării de specialişti, cu o complexă pregătire teoretică si aplicativă, capabili să se integreze rapid si eficient pe piaţa muncii în domeniul absolvit”.
Asumarea misiunii și a unui set de obiective are ca fundament durabil însușirea unor valori pe care DID/IFR dorește să le onoreze și să le promoveze permanent.
 • competenţa profesională – îmbunătățirea continuă și orientarea către performanță a actului educațional;
 • integritatea morală – întreținerea devotamentului față de onestitate, cinste și onoare, conform Codului de deontologie și etică profesională;
 • vocaţie – membrii comunității noastre academice sunt caracterizați prin dorința de a dărui, nu doar de a furniza cunoștințe, contribuind la alegerea carierei studenților IFR la lumina și prin lămurirea unei vocații;
 • cultura și spiritul comunităţii universitare- creşterea fidelităţii tuturor actorilor procesului educaţional IFR (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic, studenţi) faţă de valorile de referinţă care definesc U.C.D.C;
 • respectul (faţă de muncă si valori, faţă de persoane si comunitate);
 • creativitate, dinamism si personalitate;
 • armonizarea interesului individual cu cel colectiv;
 • abordarea constructivă și spiritul critic – menținerea unui dialog deschis cu partenerii implicați în desfășurarea procesului didactic;
 • responsabilitate socială -incluziunea persoanelor cu nevoi speciale, egalitatea sexelor, dezvoltarea durabilă, voluntariat și capacitatea de inserție profesională a studenților și absolvenților.

Obiectivele strategice generale ale Departamentului ID/IFR

           
În vederea realizării viziunii și în spiritul misiunii sale, Departamentului ID/IFR își propune pentru perioada 2017-2021 acoperirea cifrelor de școlarizare stabilite de ARACIS pentru fiecare program de studiu în parte, într-o proporție care să asigure derularea procesului de învățământ în condiții optime, având în centrul preocupărilor sale pe de o parte, studentul și, pe de altă parte, asigurarea calității în procesul didactic. Astfel, obiectivele strategice generale care contribuie la realizarea misiunii Departamentului ID/IFR sunt prezentate în cele ce urmează:

 • Colaborarea cu departamentele instituției implicate în dezvoltarea unor programe de studii universitare integrate, moderne, adaptate permanent la exigenţele pieţei muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.
 • Organizarea procesului educaţional cu frecvenţă redusă ca un sistem centrat pe rezultatele învăţării, care asigură, pregătirea în domeniile economic, juridic, administraţie publică, istorie şi formarea de comportamente etice şi, în egală măsură, ca sistem deschis spre cooperarea internaţională cu entităţi structural-organizatoricedin spaţiul european.
 • Implementarea Sistemului de Management al Calităţii și promovarea unei culturi "procalitate".
 • Perfecţionarea pregătirii resurselor umane implicate în programele de studiu IFR.
 • Asigurarea unui mediu adecvat de studiu individual - dezbateri-autoevaluare și evaluare.
 • Promovarea ofertei de servicii educaționale cu frecvență redusă.

 

 

 

 

 
Acces direct
 
 
 
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact